(Iranian)

کمک – شناخت – راهنمایی
History and mission
تاریخچه و اهداف

برنامه آموزشی ” کمک – شناخت – راهنمایی ” بر پایه مقالات پزشکی، رشد و تکامل نوزاد و کودک انجام شده توسط دکتر برازلتون 1 ، کلوس 2 ، لمب 3 ، پاپوسک 4 ،هوارد 5 ، استرنر 6 و سایر افراد متخصص در زمینه مراقبت از نوزاد توسط خانم “جن تدر 7 ” گردآوری و تدوین شده است. این برنامه توسط انجمن پرستاری کارولینای شمالی 8 ، انجمن متخصصان بارداری 9 و زایمان ، لاماز 10 ، و انجمن بین المللی بارداری و تولد 11 تائید شده است.
برنامه ” کمک – شناخت – راهنمایی ” اعتقاد دارد که تمامی والدین می خواهند پدر و مادرهایی خوب برای فرزندانشان باشند… اما گاهی اوقات احتیاج به کمک کوچکی از طرف کادر درمان دارند. برنامه ” کمک – شناخت – راهنمایی ” برنامه ای دوستدار خانواده می باشد و اطلاعاتی مبتنی بر شواهد از رشد و تکامل نوزاد را در اختیار والدین قرار می دهد. این برنامه به والدین کمک می کند که مشکلات پیرامون خوردن، خوابیدن، گریه کردن و دلبستگی والد و نوزاد را پیشگیری، پیش بینی، شناسایی و حل کنن

CLICK HERE for more . . .